Łódź, 08.08.2011r.

Zamawiający:

PPHU „MB” Marek Brygider
90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 43/45
NIP: 727 001 66 64
Regon: 470 736 300
Tel. /42/ 663 87 67; tel. kom. 663 330 390
e-mail: wena@epoczta.pl

Zapytanie ofertowe

dla Projektu : Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy PPHU „MB” Marek Brygider
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość
Działanie III.6: Rozwój Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Proszę o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie czterech form wtryskowych dla detalu bombka i jajko, składającego się z dwóch zatrzaskujących się połówek i uchwytu z dziurką.

Wymagania i opis parametrów technicznych formy:

Kryteria wyboru oferty i sposób obliczania ceny:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Opis sposobu obliczenia ceny:

Określenie terminu realizacji zamówienia: określić w tygodniach

Miejsce oraz termin składania i otwarcia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 22.08.2011r. drogą e-mail na adres: wena@epoczta.pl, przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura mieszczącego się w Łodzi przy ul. Więckowskiego 43/45.

Ofertę uważa się za doręczoną w dniu przesłania jej e-mailem lub faxem lub w dniu doręczenia przesyłki do biura firmy przez Pocztę Polską lun INPOST.

Otwarcie ofert nastąpi dnia następnego tj. 23.08.2011r.

Odrzucenie oferty może nastąpić, jeśli:

Ofertę należy złożyć na formularzu, który jest do pobrania tutaj.


PPHU „MB” Marek Brygider
90-734 Łódź, ul. Więckowskiego 43/45
NIP: 727 001 66 64
Regon: 470 736 300
Tel. /42/ 663 87 67; tel. kom. 663 330 390
e-mail: wena@epoczta.pl

Ogłaszamy postępowanie udzielenia zapytania ofertowego na zakup zestawu komputerowego i oprogramowania.

Formularz zapytania dostępny jest tutaj.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
„Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego”

powrót do strony głównej